OZNAMY

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. 10. 2017

0730 † Terézia Prévajová (č. d. 251)

0900 na Húškoch: † manžel Ondrej,

                             jeho rodičia a starí rodičia

1030 za celú farnosť

pondelok   16. 10. 2017

Sv. Hedvigy, rehoľníčky

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gála, kňaza - Ľubovoľná spomienka

1800 † Martin a Anna Ferenčičoví, zať Jozef

         a starí rodičia Ferenčičoví a Studeničoví

utorok   17. 10. 2017

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka - Spomienka

1800 † súrodenci z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny (č. d. 392)

streda   18. 10. 2017

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

- Sviatok

1800 † rodičia Trajlínkoví a Tlelkoví,

         brat, sestry, švagriné, starí rodičia

         z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

štvrtok   19. 10. 2017

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues,

kňazov, a ich spoločníkov mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Pavla z Kríža, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1800 † manžel Florián Šišolák,

         rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

piatok   20. 10. 2017

 

1800 súrodenci Márie Konušiakovej

        a ich rodiny

sobota   21. 10. 2017

 

0730 † Eduard a Mária Trubirohoví,

         a starí rodičia Alojz a Rozália Fajtákoví

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 10. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Imrich a Helena

                             Huškoví

1030 † manžel Jozef Gajda

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Sväté omše v robotný deň počas mesiaca október budeme aj naďalej začínať spoločnou modlitbou Posvätného ruženca.
  3. V sakristii si môžete objednať stolové a nástenné kalendáre SSV alebo Zaex a zakúpiť vianočné pohľadnice z produkcie Spoločenstva mládeže pri farskom úrade v Radošovciach „Rodziny veseuej“.
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 20. októbra pri sv. omši a potom po jej skončení vo farskom kostole.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 21. októbra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 626 – 650.
  6. Bohu známi darovali pre potreby farnosti 30 €. Srdečné: Pán Boh zaplať!
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na misie. Za každý milodar vopred úprimné: Pán Boh zaplať!