OZNAMY

DRUHÁ ADVENTNÁ

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

9. 12. 2018

0730 † Sigfrid (20. výročie) a Katarína Martinkovičoví

0900 na Húškoch: † rodičia Anton a Mária, a brat Anton

1030 za celú farnosť

pondelok   10. 12. 2018

 

1800 † Michal a Helena Prévajoví,

         a starí rodičia Prévajoví a Čemboví

utorok   11. 12. 2018

Sv. Damaza I., pápeža

- Ľubovoľná spomienka

0630 † Ignác a Zuzana Vílemoví, syn Ferdinand,

         dcéry Helena a Mária,

         a starí rodičia z obidvoch strán

streda   12. 12. 2018

Preblahoslavenej

Panny Márie Guadalupskej

- Ľubovoľná spomienka

1800 † rodičia Florián a Júlia Majzúnoví,

         brat Severín,

         a starí rodičia Majzúnoví a Trajlínkoví

štvrtok   13. 12. 2018

Sv. Lucie, panny a mučenice

- Spomienka

0630 † rodičia Benkovičoví a Studeničoví,

         súrodenci a ostatní † z rodiny

piatok   14. 12. 2018

Sv. Jána z Kríža,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † Imrich Ilaš, starí rodičia Ilašoví,

         a ostatní † z rodiny

sobota   15. 12. 2018

 

0630 † Štefan Izakovič,

         rodičia Izakovičoví a Šimkovičoví,

         a vnuk Stanislav

TRETIA ADVENTNÁ

NEDEĽA

16. 12. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † z rodiny

                               Huškovej, Benkovičovej a Zaícovej

1030 † Martin a Anna Milacoví,

         rodičia Milacoví a Trajlínkoví a ostatní † z rodiny

  1. Stretnutie koledníkov bude dnes o 1400 hod. v Pastoračnom centre
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1700 hod. v kostole.
  3. Zimné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
  4. Nácvik koledníkov na vysielaciu svätú omšu v Bratislave bude vo štvrtok, 13. decembra o 1600 v Pastoračnom centre. Prineste si so sebou aj kostýmy.
  5. V sobotu 15. decembra bude odchod koledníkov do Bratislavy o 930 hod. spred hasičskej zbrojnice.
  6. Vzadu na stolíku s časopismi je krabička na adresy pre koledníkov. Len čitateľne napísané meno a adresa je zárukou, že vás koledníci na Štedrý deň naozaj navštívia.
  7. Chorých po domoch k Vianociam vyspovedám na budúci piatok 21. decembra doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.
  8. Upratovanie kostola v sobotu 15. decembra 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 1026 – 1050.
  9. Predvianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 22. decembra od 1400 do 1600 hod.
  10. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!