OZNAMY

ŠTRVRTÁ VEĽKONOČNÁ

ŠTRVRTÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

22. 4. 2018

0730 † manžel Jozef Šurina, rodičia Šurinoví,

        Ferdinand a Júlia Horváthoví,

        starí rodičia z obidvoch strán,

        Michal Čemba a manželia Koišoví

0900 na Húškoch: † Štefan Hušek, výročná

1030 za celú farnosť

pondelok   23. 4. 2018

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 † Helena Prévajová, rodičia z obidvoch strán,

         sestra Anna a syn Peter

utorok   24. 4. 2018

Sv. Juraja, mučeníka - Ľub. spom.

Sv. Fidéla zo Sigmaringenu,

kňaza a mučeníka - Ľub. spom.

1830 † manžel Kamil Mikulič,

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

streda   25. 4. 2018

SV. MARKA, EVANJELISTU

- Sviatok

1830 † sestra Anna, (10. výročie)

         rodičia a ostatní † z rodiny

štvrtok   26. 4. 2018

1830 † Jozef a Anna Královí,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   27. 4. 2018

 

1830 † rodičia Jozef a Mária Šrámkoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   28. 4. 2018

Sv. Petra Chanela, kňaza a muč.

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona

z Montfortu, kňaza - Ľub. spom.

0730 † rodičia Vendelín a Helena Klempoví,

         Alexander a Mária Markovičoví,

         a ostatní † z rodiny (č. d. 475)

PIATA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

29. 4. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Martin, syn Peter,

                             a rodičia Knotkoví a Černí

1030 † Ján a Mária Palkovičoví

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na seminár. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v piatok 27. apríla o 1600 hod. v kostole. Účasť všetkých je nevyhnutná!
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. apríla pri sv. omši a po jej skončení v kostole.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 28. apríla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 226 – 250.
  6. Prosím prvoprijímajúce deti aby si v doprovode jedného z rodičov prišli na faru vybrať rovnošaty na prvé sv. prijímanie v sobotu 28. apríla 2018 - chlapci o 1500 hod. a dievčatá o 1530 hod.
  7. Pozývame vás na farskú  púť do Marianky v sobotu dňa 5. mája 2018 pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie, kde môžeme získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Odchod autobusu bude o 1130 hod. od hasičskej zbrojnice. Program v Marianke: privítanie p. Markom Vadrnom, modlitba Krížovej cesty, o 1500 hod. Večeradlo modlitby  spojené s Fatimskou pobožnosťou (zoberte si knižočky Večeradla) - vedie pán farár Marián Vojtko, svätá omša, odchod domov. Prihlasujte sa v sakristii u p. kostolníčky, cestovné  4 € zaplaťte hneď pri zapisovaní.