OZNAMY

DVANÁSTA NEDEĽA

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 6. 2019

0730 † rodičia Jozef a Mária Šrámkoví, starí rodičia,

         manžel Štefan Stanek a zať Augustín Sklenár

0900 na Húškoch: † rodičia Drahošoví a Vrablecoví,

                               a sestra Katarína

1030 za celú farnosť

pondelok   24. 6. 2019

NARODENIE SV. JÁNA

KRSTITEĽA - Slávnosť

1830 † Mária Majzúnová, výročná

utorok  25. 6. 2019

 

1830 † manžel Jozef Gajda, rodičia Gajdoví

         a Studeničoví, starí rodičia a † z rodiny

streda   26. 6. 2019

 

1830 † Róbert Ferenčič

štvrtok   27. 6. 2019

Sv. Ladislava

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učiteľa Cirkvi.

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manžel, syn Pavol, Róbert,

         bratia, rodičia a starí rodičia

piatok   28. 6. 2019

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA

JEŽIŠOVHO - Slávnosť

1700 na Húškoch: živí a † kňazi

                               pôsobiaci v kostolíku na Húškoch

1830 † Jaroslav Rusňák, rodičia, sestra

         a živá rodina

sobota   29. 6. 2019

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za Božiu pomoc a požehnanie

        pre pátra Ezechiela a reholu kapucínov

1030 za celú farnosť

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. 6. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: živí a † dobrodinci

                               kostolíka na Húškoch

1030 † Peter Studenič

         a ostatní † z rodiny Studeničovej

 1. Dnes bude po sv. omšiach Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 1. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv si uctíme procesiou s Oltárnou sviatosťou po uliciach našej farnosti dnes na záver sv. omše o 1030 hod. Pozývame Vás zúčastniť sa na tejto slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Nezabudnite si na procesiu zobrať aj JKS a zapojiť sa do spevu. Počas požehnania Oltárnou sviatosťou všetci kľačíme na dvoch kolenách (nie čupíme) a zbožne sa prežehnáme.
 2. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve (recitovaní) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7).
 3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 4. V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zakončíme sv. omše Odprosujúcou pobožnosťou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 3).
 5. V piatok je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
 6. Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. (Enchiridion indulgentiarum, 14).
 7. Veriaci, ktorý od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 8. Upratovanie kostola v piatok 28. júna 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  626 - 650.
 9. V piatok 5. 7. 2019 sa ide z našej farnosti na Celonárodnú púť k Sv. Cyrilovi a Metodovi do Nitry. Sv. omša začína o 1000 hod. Odchod autobusu bude o 730 hod., cena je 9€. Hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu ozbrojených síl SR.
 10. Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.
 11. Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke cliptime.sk.