OZNAMY

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. 10. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † manžel Ondrej,

                                jeho rodičia a starí rodičia

1030 † manžel Jozef Gajda

pondelok   14. 10. 2019

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Marián Drahoš, výročná

utorok  15. 10. 2019

Sv. Terézie od Ježiša, panny

a učiteľky Cirkvi - Spomienka

1800 † rodičia Jozef a Mária Stankoví,

         a starí rodičia Stankoví z obidvoch strán

streda   16. 10 2019

Sv. Hedvigy, rehoľníčky - Ľub. spom.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Gála, kňaza - Ľub. spomienka

1800 † starí rodičia Paumeroví, Majheroví

         a Potočňákoví

      

štvrtok   17. 10. 2019

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka - Spomienka

1400 † Jarmila Žáková, pohrebná

piatok   18. 10. 2019

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

- Sviatok

1800 † manžel Martin Pavelka, (30. výročie)

sobota   19. 10. 2019

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues,

kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Pavla z Kríža, kňaza - Ľub. spom.

0730 † manželka Mária Prelcová, rod. Štorová,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

1400 na Húškoch: novomanželia

         Pavol Tomek a Slavomíra Ivanová

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 10. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † z rodiny, † Anna a Jakub,

                               a za obrátenie v rodine

1030 † Peter Knotek, rodičia Knotkoví

         a Majzúnoví a ostatní † z rodiny

  1. Sv. omše v robotný deň počas mesiaca október budeme začínať spoločnou modlitbou Posvätného ruženca. Sv. omše budú až do odvolania bývať v kostolíku na cintoríne.
  2. Stretnutie detského spoločenstva bude v sobotu 19. 10 o 1500 hod. v Pastoračnom centre. Prosíme deti, aby nezabudli priniesť podpísané registračné listy. 
  3. Sviatosť manželstva si v sobotu 19. októbra 2019 o 1400 hod. v rámci sv. omše v kostolíku Božského Srdca Ježišovho na Húškoch vyslúžia Pavol TomekSlavomíra Ivanová.
  4. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  5. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.