OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. 9. 2023

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Michal a Mária Huškoví, a ich rodičia

1030 † Jozef Horváth, synovci Jiří a Pavel,

         rodičia HorváthovíKubinákoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

pondelok   25. 9. 2023

 

1830 † rodičia Ladislav a Mária Kunštekoví,

         starí rodičia Kunštekoví a Smrtičoví,

         a ostatní † z rodiny

utorok   26. 9. 2023

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 za Božiu pomoc a ochranu

        pre Mojmíra a Richarda

streda   27. 8. 2023

Sv. Vincenta de Paul, kňaza - Spom.

1830 za zvláštne Božie požehnanie

        pre birmovancov našej farnosti

štvrtok   28. 8. 2023

Sv. Václava, mučeníka - Ľub. Spom.

Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov,

mučeníkov - Ľubovoľná spomienka

0730 † manželka Jozefína,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán,

         a ostatní † z rodiny

piatok   29. 9. 2023

SV. MICHALA, GABRIELA

A RAFAELA - Sviatok

1830 † František Danihel

 

sobota   30. 9. 2023

Sv. Hieronyma, kňaza

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

0730 za duše v očistci

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA

1. 10. 2023

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

        za celú farnosť

0900 Húšky na úmysel

1030 živí a † kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

        a ktorí pochádzajú z našej farnosti

  1. Prosím členov SSV, aby si čo najskôr v sakristii vyzdvihli Pútnik svätovojtešký, podielovú knihu Apoštolka misií - román o živote Paulíny Jaricotovej, DVD s filmom Pútnik viery a poznania, a vreckový kalendárik 2024 s kupónmi na zľavu, a zároveň zaplatili členské 10 € na rok 2024.
  2. Deviatnik k patrónovi nášho farského kostola a farnosti – sv. archanjelovi Michalovi sa budeme modlievať na úvod sv. omše.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 29. septembra pri sv. omši o 1830 hod. a po jej skončení v Pastoračnom centre.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 30. septembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 426 - 450. Pán Boh vám zaplať za túto službu.
  6. Hodovú slávnosť - 126. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. archanjela Michala oslávime na budúcu nedeľu 1. októbra 2023. Slávnostným kazateľom pri sv. omšiach bude vdp. Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel.
  7. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach hodová ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  8. Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk  alebo na ich facebooku.