Birmovanci

Stretnutie birmovancov bude v piatok 18

Milí birmovanci, už sa opäť môžeme stretávať v režime základ, teda aj neočkovaný

Milí birmovanci, keďže sa teraz nemôžeme stretávať, posielam Vám pár základných vecí z Katechyzmu na zopakovanie Prvá fáza prípravy k prijatiu sviatosti birmovania

spočíva v praktizovaní základných prvkov kresťanského života:

pravidelná osobná modlitba, pravidelná účasť na sv. omši aspoň v nedeľu a v prikázané sviatky, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia a k Eucharistii.

Keď sa podarí túto fázu splniť, môžeme pristúpiť k vedomostnej príprave.

 

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

Verím v Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,

nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

 

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

 1. Ja som Pán, tvoj Boh!

Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

 1. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 2. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 3. Cti svojho otca a svoju matku.
 4. Nezabiješ.
 5. Nezosmilníš.
 6. Nepokradneš.
 7. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 8. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 9. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

 

 

HLAVNÉ PRIKÁZANIE

Milovať budeš Pána, svojho Boha,

z celého svojho srdca, z celej svojej duše,

zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle

a svojho blížneho ako seba samého!

 

BOŽSKÉ ČNOSTI

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

 

MRAVNÉ ČNOSTI

 1. Rozvážnosť
 2. Spravodlivosť
 3. Statočnosť
 4. Miernosť

 

SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO

 1. Dar múdrosti.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar sily.
 5. Dar poznania.
 6. Dar nábožnosti.
 7. Dar bázne voči Bohu.

 

OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO

Láska, radosť, pokoj,

trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,

vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota.

 

SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA

 1. Dávať jesť hladným.
 2. Dávať piť smädným.
 3. Prichýliť pocestných.
 4. Odievať nahých.
 5. Navštevovať chorých.
 6. Poskytovať pomoc väzňom.
 7. Pochovávať mŕtvych.

 

SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA

 1. Napomínať hriešnikov.
 2. Poúčať nevedomých.
 3. Dobre radiť pochybujúcim.
 4. Tešiť zarmútených.
 5. Trpezlivo znášať krivdu.
 6. Odpúšťať ubližujúcim.
 7. Modliť sa za živých a mŕtvych.

 

 

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Závisť.
 5. Obžerstvo.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.

 

ŠESŤ HRIECHOV PROTI DUCHU SVÄTÉMU

 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
 2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
 3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
 4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
 5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

 

DONEBAVOLAJÚCE HRIECHY

 1. Úmyselná vražda.
 2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.
 3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.

 

DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV

 1. Dávať iným radu na hriech.
 2. Povzbudzovať iných na hriech.
 3. Iným kázať hrešiť.
 4. Súhlasiť s hriechom iných.
 5. Pomáhať pri hriechu iných.
 6. Mlčať pri hriechu iných.
 7. Zastávať hriechy iných.
 8. Netrestať hriechy iných.
 9. Chváliť hriechy iných.

 

SEDEM HRIECHOV 21. STOROČIA

  1. Genetické modifikácie.
  2. Vedecké experimentovanie na ľuďoch v rozpore s etikou.
  3. Znečisťovanie životného prostredia.
  4. Sociálna nespravodlivosť.
  5. Zapríčiňovanie chudoby.
  6. Užívanie drog.
  7. Nenásytnosť po peniazoch.

 

SEDEM SVIATOSTÍ

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Eucharistia.
 4. Pokánie.
 5. Pomazanie chorých.
 6. Posvätná vysviacka.
 7. Manželstvo.