Birmovanci

Koncom mesiaca začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania