OZNAMY

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. 6. 2022   (Malacky)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky živí a † dobrodinci kostolíka na Húškoch

1030 † rodičia Vendelín a Terézia Gajdoví,

         a starí rodičia Gajdoví a Drahošoví

pondelok   27. 6. 2022   (Gajary)

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Štefan a Helena Kučeroví,

         a ostatní † z rodiny

utorok   28. 6. 2022   (Gajary)

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 na poďakovanie za dožitých 70 rokov

 

streda   29. 6. 2022   (Gajary)

SV. PERTRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

1830 na poďakovanie Pánu Bohu za 20 rokov kňazstva

        p. Ezechiela s prosbou o Božie požehnanie

        a ochranu Božej Matky pre rehoľu kapucínov

štvrtok   30. 6. 2022   (Jablonové)

Prvých svätých mučeníkov

Cirkvi v Ríme

- Ľubovoľná spomienka

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

 

piatok   1. 7. 2022   (Jablonové)

 

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   2. 7. 2022   (Jablonové)

NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ

PANNY MÁRIE - Sviatok

na cintoríne:

0900 živí a † členovia Ružencového bratstva

ŠTRNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. 7. 2022   (Jakubov)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Ladislav ,

                    a rodičia Vávroví a Žákoví

1030Sigfríd a Katarína (5. výročie) Martinkovičoví

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  3. Veriaci, ktorý na Slávnosť sv. Petra a Pavla (29. 6.) zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...), požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery (Ench. Indulgentiarum č. 14).
  4. Veriaci, ktorý na Slávnosť sv. Petra a Pavla (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí modlitbu Pána (Otče náš) a recituje Vyznanie viery („Verím v [jedného] Boha“), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  5. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1530 hod. Na sv. spoveď pozývam zvlášť deti a školskú mládež, aby s očisteným srdcom plným Božej milosti mohli naplno prežívať radosti prázdnin.
  6. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  7. Upratovanie kostola v sobotu 2. júla prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 976 - 1000. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  8. V sobotu po sv. omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.
  9. Na budúcu nedeľu zaspievame po sv. prijímaní hymnus Teba, Bože, chválime... ako poďakovanie Pánu Bohu za všetky úspechy, ktorých sa podarilo našim školákom a študentom dosiahnuť v uplynulom školskom roku.