OZNAMY

TRETIA NEDEĽA

TRETIA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. 1. 2017

0730 † rodičia Michal a Helena Šimkoví,

         a Bratia Jozef a Michal

0900 na Húškoch: † rodičia Horváthoví, starí rodičia

         z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

pondelok   23. 1. 2017

 

1800 na poďakovanie Panne Márii za zdravie

        s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc (č. d. 823)

utorok   24. 1. 2017

Sv. Františka Saleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

1800 † rodičia Ondrej a Eva Hajdinoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

streda   25. 1. 2017

OBRÁTENIE SV. PAVLA,

APOŠTOLA - Sviatok

1800 † Jaromír Knapec,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   26. 1. 2017

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

- Spomienka

1800 † rodičia Michal a Helena,

         syn Stanislav a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   27. 1. 2017

Sv. Angely Merici, panny

- Ľubovoľná spomienka

1800 na poďakovanie za 50 rokov manželstva

         a za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

sobota   28. 1. 2017

Sv. Tomáša Akvinského,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Spomienka

0730 † ctihodné sestry

         Vivencia a Gorgónia Šišolákové

ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

29. 1. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: rodina Emrichová

1030 † Ladislav a Helena Bertokoví, a starí rodičia

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  2. Do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 28. januára prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 776 – 800.
  4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu 25. januára po sv. omši o 1845 hod. Prosím, aby sa od každého dieťaťa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.
  5. Ako som už spomínal, tento rok chceme začať prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Keďže si zatiaľ zobralo prihlášku len málo mladých, prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí teraz navštevujú ôsmu triedu ZŠ a starší. Povzbudzujem aj veriacich stredného veku  a seniorov, ktorí túto sviatosť neprijali, aby sa prihlásili a pripravili sa na prijatie plnosti darov Ducha Svätého. Prihlášky si môžete prevziať osobne v sakristii dnes po sv. omši a je potrebné ich odovzdať mne osobne najlepšie po sv. omšiach v sakristii do konca januára spolu s potvrdením o krste a 1. sv. prijímaní.
  6. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 462,70 €. Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!