OZNAMY


 

DRUHÁ

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

Nedeľa

Božieho milosrdenstva

7. 4. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † rodičia Michal a Mária Húškoví,

                     ich rodičia a sestra Jarmila

1030 na poďakovanie Pánu Bohu za dar kňazstva

        p. Gabriela s prosbou o ďalšie požehnanie

        a ochranu Matky Sedembolestnej,

        aj pre všetkých zmŕtvychvstalcov

pondelok   8. 4. 2024

ZVESTOVANIE PÁNA

- Slávnosť (preložená z 25. marca)

1830 † Ján Klempa, (6. výročie)

utorok   9. 4. 2024

1830 † manžel Marián Orgoň (6. výročie),

         rodičia OrgoňovíHurbánkoví, starí rodičia

         z obidvoch strán a ostatní † z rodiny (č. d. 865)

streda   10. 4. 2024

1830 † rodičia Benkovičoví a Studeničoví,

         a súrodenci

štvrtok   11. 4. 2024

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 † Milan Gašpárek a rodičia z obidvoch strán

piatok   12. 4. 2024

0730 † Milan Ševčík

sobota   13. 4. 2024

Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Jozef a Terézia Olivoví,

         švagriná Jozefka a starí rodičia

 

TRETIA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

14. 4. 2024

0730 za celú farnosť

0900 Húšky: † Jozef a Mária Radochoví, syn Peter

                     a rodičia z obidvoch strán

1030 † sestra Ľudmila (výročná) a jej manžel Jiří

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci apríl. Oltárna sviatosť bude vyložená o 1500 hod. Vykonáme si pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, pomodlíme sa litánie, odprosujúcu modlitbu k Božskému Srdcu Ježišovmu a zakončíme Eucharistickým požehnaním.
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
  3. Stretnutie a nácvik detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie bude v piatok o 1600 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná! 
  4. Upratovanie kostola v sobotu  13. apríla prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 51 - 75. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
  5. Udeľujú sa úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza) veriacim, ktorí sa v Druhú veľkonočnú nedeľu čiže Nedeľu Božieho milosrdenstva, s dušou úplne odvrátenou od akéhokoľvek hriechu, aj všedného, v ktoromkoľvek kostole, alebo kaplnke zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pomodlia Modlitbu Pána (Otče náš), vyznajú vieru (Verím v Boha) a pripoja nábožnú invokáciu k milosrdnému Pánovi Ježišovi (napr. „Ježišu, dôverujem ti!“). (Apoštolská penitenciária, Dekrét, ktorým sa pripájajú odpustky ku kultovým úkonom vykonávaným k úcte Božieho milosrdenstva, 29. jún 2002; In: EO, s. 120 n.)
  6. Cirkevná základná škola v Malackách, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, srdečne pozýva rodičov budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v piatok 12. apríla 2024 v čase od 1400 do 1800 hod. a v sobotu 13. apríla 2024 v čase od 0900 do 1200 hod. Pred zápisom je v termíne 15. marca až 11. apríla 2024 potrebné podať prihlášku cez elektronický formulár dostupný na webe školy. Cirkevná škola prijíma deti bez rozdielu náboženského presvedčenia, rasy, sociálneho či kultúrneho postavenia a neplatí pre ňu rajonizačné umiestnenie detí do škôl podľa miesta bydliska. Viac informácií o zápise nájdete na výveske a na stránke školy csmalacky.sk.
  7. Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých od 15 do 35 rokov na arcidiecézny florbalový turnaj KornelCup. Turnaj sa uskutoční 20. 04. 24 v Ivanke pri Dunaji. Prihlásených čakajú zaujímavé ceny a možnosť postupu na celoslovenské kolo florbalového turnaja. Viac informácií a prihlasovanie na: bit.ly/kornelcup.