OZNAMY

DVANÁSTA NEDEĽA

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 6. 2017

0730 † rodičia Jablonický a Vílemoví, zať Maroš,

         súrodenci a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch: živí a † dobrodinci kaplnky na Húškoch

1030 za celú farnosť

pondelok   26. 6. 2017

 

1830 † Vendelín a Terézia Gajdoví, syn Jozef,

         a rodičia Gajdoví a Drahošoví

utorok   27. 6. 2017

Sv. Ladislava - Ľub. spomienka

Sv. Cyrila Alexandrijského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

1830 † syn Ondrej Kolka a zať Róbert Frantz

streda   28. 6. 2017

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

- Spomienka

1830 † Peter Emrich, manželka Júlia,

         rodičia z obidvoch strán

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   29. 6. 2017

SV. PETRA A PAVLA,

APOŠTOLOV

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

 

1830 na poďakovanie za 15 rokov kňazstva

         a za ďalšiu Božiu pomoc pre pátra Ezechiela

piatok   30. 6. 2017

Prvých svätých mučeníkov

Cirkvi v Ríme - Ľub. spomienka

1830 † rodičia Pavol a Zuzana Klempoví,

         ich deti a starí rodičia z obidvoch strán

sobota   1. 7. 2017

 

na cintoríne:

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

TRINÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. 7. 2017

0730 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

0900 na Húškoch: † rodičia Drahošoví a Vrablecoví,

        sestra Katarína a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  3. Upratovanie kostola v sobotu 1. júla prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 226 – 250.
  4. Na budúcu nedeľu budeme po sv. prijímaní recitovať hymnus Teba, Bože, chválime... ako prejav vďaky Pánu Bohu za všetky úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť naším školákom a študentom počas uplynulého školského roka.
  5. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 295,81 €. Srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!
  6. Prosím prvoprijímajúce deti, ktoré ešte nevrátili rovnošaty, aby tak urobili čo najskôr.