OZNAMY

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. 9. 2018

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † Michal a Mária Huškoví,

                               a starí rodičia

1030 † rodičia Michal (20. výročie)

         a Anastázia Ďurkošoví

pondelok   24. 9. 2018

 

1830 † manžel Ján Kohútik, zať Dušan,

         rodičia a starí rodičia z obidvoch strán

         a ostatní † z rodiny

utorok   25. 9. 2018

1830 † manželka Terézia Horváthová,

         rodičia Horváthoví a Mikóczioví,

         a ostatní † z rodiny

streda   26. 9. 2018

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Studeničoví a Emrichoví,

         sestra, švagor a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   27. 9. 2018

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

- Spomienka

1830 † rodičia Kochoví a Kováčoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   28. 9. 2018

Sv. Václava, mučeníka - Ľub. spom.

Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov,

- Ľubovoľná spomienka

1830 na poďakovanie za 70 rokov života

sobota   29. 9. 2018

SV. MICHALA, GABRIELA

A RAFAELA, ARCHANJELOV

- Slávnosť patróna kostola a farnosti

0730 † manžel Radoslav Marušinec

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

30. 9. 2018

HODOVÁ SLÁVNOSŤ,

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU

SVÄTÉHO MICHALA ARCHNJELA

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: na úmysel

1030 † kňazi, ktorí v našej farnosti pôsobili

         a ktorý z našej farnosti pochádzajú

  1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  2. Upratovanie kostola v sobotu 29. septembra 2018 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 751 – 775.
  3. Hodovú slávnosť – 121. výročie posvätenia nášho farského kostola sv. Michal archanjela oslávime na budúcu nedeľu 30. septembra 2018. Slávnostným kazateľom pri sv. omši o 1030 hod. by mal byť vdp. Jaroslav Hanzlík, farár vo Vrbovom.
  4. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach farská ofera. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!