OZNAMY

PRVÁ ADVENTNÁ

PRVÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

29. 11. 2020

0730 † rodičia Kopuničoví

         a starí rodičia z obidvoch strán

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

pondelok   30. 11. 2020

SV. ONDREJA, APOŠTOLA

- Sviatok

1800 † Martin Vilém, výročná

utorok   1. 12. 2020

 

na cintoríne:

1400 † Adrián Gajda, pohrebná

streda   2. 12. 2020

 

1800 † manžel Milan Diviak

         (nedožitých 60 rokov)

štvrtok   3. 12. 2020

Sv. Františka Xaverského, kňaza

- Spomienka

1800 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

piatok   4. 12. 2020

Sv. Jána Damascénskeho,

kňaza a učiteľa Cirkvi

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Barbory, panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

1800 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   5. 12. 2020

 

1800 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

DRUHÁ ADVENTNÁ

NEDEĽA

6. 12. 2020

0730 † rodičia Štefan (nedožitých 100 rokov)

         a Mária Valentoví, a za duše v očistci

0900 na Húškoch

1030 za celú farnosť

  1. Dnes bude po všetkých sv. omšiach Jesenná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj na webovej stránke: www.precharituba.sk. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Akadémia - modlitbové stretnutie členov ZZM s návštevou Panny Márie, ktorá putuje v kaplnke po našich rodinách bude dnes o 1500 hod. v kostole. Prineste si so sebou kartičky so zasvätením.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu o 1700 hod. v kostole.
  4. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1500 hod.
  5. Chorých po domoch, ktorý si to vyslovene želajú, vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich, prosím, v sakristii.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 5. decembra prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 51 – 75. Vopred Pán Boh zaplať!

 

Od pondelka 16. novembra na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu – v našej farnosti to bude sv. omša o 730 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Otcovia biskupi nás opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.


Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.