OZNAMY

TRETIA VEĽKONOČNÁ

TRETIA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

30. 4. 2017

0730 † Viliam Boďo, výročná

0900 na Húškoch: rodičia Kujanoví a Černí, a starí rodičia

        (nedožitých 90 rokov matky Kujanovej)

1030 za celú farnosť

pondelok   1. 5. 2017

Sv. Jozefa, robotníka

- Ľubovoľná spomienka

1830 † manželka Viera Knotková,

         rodičia Floriána a Terézia Knotkoví,

         starí rodičia Knotkoví a Prevajoví,

         a ostatní † z rodiny

utorok   2. 5. 2017

Sv. Atanáza, biskupa

a učiteľa Cirkvi - Spomienka

1830 † manžel Matej a rodičia

streda   3. 5. 2017

SV. FILIPA A JAKUBA,

APOŠTOLOV - Sviatok

na cintoríne:

1500 † Miloslav Drahoš, pohrebná

štvrtok   4. 5. 2017

Sv. Floriána, mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

1000 svätá omša v DSS sv. Michala (na úmysel)

1830 † manžel Viliam, synovia Pavol, René a Viliam,

         rodičia Boďoví a Knotkoví,

         starí rodičia a ostatní † z rodiny

piatok   5. 5. 2017

 

1830 živí a † členovia

         Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   6. 5. 2017

 

0730 živí † členovia Ružencového Bratstva

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

7. 5. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Imrich a Helena Huškoví,

        a ostatní † z rodiny

1030 † Anna a Skarlet Knotkové

  1. Farské kolo Biblickej olympiády bude dnes o 1600 hod. v Pastoračnom centre.
  2. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1600 hod.
  5. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
  6. Upratovanie kostola v sobotu 6. mája prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 51 – 75.
  7. Stretnutie a nácvik detí, na prvé sv. prijímanie bude v sobotu 6. mája o 1000 hod. v kostole. Účasť všetkých je nutná!
  8. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu 7. mája po litániách o 1630 hod. v kostole. Prosím, aby sa od každého dieťaťa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.
  9. Zbierka pre potreby našej farnosti z minulej nedele vyniesla 529 €. Za každý milodar úprimné Pán Boh zaplať!
  10. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na seminár. Vopred srdečné Pán Boh zaplať za každý milodar!