OZNAMY

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

26. 5. 2019

0730 † manžel Jozef Vrablec (5. výročie),

         rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

0900 na Húškoch: † manžel Ladislav,

                               a rodičia Žákoví a Vávroví

1030 za celú farnosť

pondelok   27. 5. 2019

Sv. Augustína z Canterbury,

biskupa - Ľubovoľná spomienka

1830 † Terézia Prévajová

        a rodičia z obidvoch strán (č. d. 251)

utorok   28. 5. 2019

 

1830 † Juraj a živá rodina

streda   29. 5. 2019

 

1830 † rodičia Staňkoví a Balgoví,

        manžel, syn, brat a ostatní † z rodiny

štvrtok   30. 5. 2019

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

- Slávnosť, prikázaný sviatok

0730 za celú farnosť

1830 † rodičia Jozef a Mária Šramkoví,

        a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   31. 5. 2019

 

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

sobota   1. 6. 2019

Sv. Justína, mučeníka - Spomienka

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

2. 6. 2019

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia a starí rodičia

                               z obidvoch strán

1030 † manžel Martin (č. d. 86)

 1. Sväté omše budú počas tohto týždňa (od pondelka do soboty) bývať v kostolíku na cintoríne, nakoľko vo farskom kostole začíname robiť podlahu. Začneme vo svätyni.
 2. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.
 3. V mesiaci máj budeme sv. omše v robotný deň začínať májovou pobožnosťou s litániami. V piatok sa začneme modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 4. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
 5. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude v piatok 31. mája po sv. omši na fare.
 6. Upratovanie kostola v sobotu 1. júna 2019 prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov  526 - 550.
 7. Srdečne pozývame všetky deti stať sa súčasťou novozaloženého Detského spoločenstva Božieho milosrdenstva. Prvé stretnutie, spojené so slávnostným požehnaním bude v sobotu 1. 6. 2019 o 1400 hod. v Pastoračnom centre. Ciele spoločenstva, obsah stretnutí a organizačné informácie si môžete prečítať na nástenke pod chórom. Spoločenstvo bude viesť Mária Hollá a Slávka Matoková. 
 1. Dňa 1. júna 2019 ide z našej farnosti autobus do Šaštína na Fatimskú sobotu, naši krojovaný chlapci ponesú sochu Panny Márie. Prihláste sa u p. Berty Majzúnovej. Odchod autobusu bude o 1430 hod.
 2. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 3. Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska pozýva zdravotníkov na Bioetickú konferenciu, ktorá sa bude konať 7. júna 2019 v Banskej Bystrici. Podrobnejšie informácie a možnosť registrácie na konferenciu nájdete na stránke https://bioetika.kbs.sk/ Podrobnejšie informácie a organizačné pokyny pre účastníkov nájdete na plagáte na výveske.
 4. Subkomisia pre bioetiku KBS pozýva tiež na Celoslovenskú púť zdravotníkov, ktorá sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 8. júna 2019. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
 5. Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – prvý turnus sa bude konať v termíne od 2. do 8. júla a druhý turnus od 9. do 15. júla. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na miništrantskej nástenke v sakristii.