OZNAMY

JEDENÁSTA NEDEĽA

JEDENÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. 6. 2021   (Smolinské)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky za dobrodincov kostolíka na Húškoch

1030 † Štefan Dojčák, nevesta Eva

         a rodičia z obidvoch strán

pondelok   14. 6. 2021   (Šaštín-Stráže)

 

1830 † Ján a Helena Pavelkoví a starí rodičia

utorok   15. 6. 2021   (Šaštín-Stráže)

 

1830 † rodičia Húškoví a ich rodičia

streda   16. 6. 2021   (Šaštín-Stráže)

 

1830rodičia Jablonickí a Vilemoví, súrodenci,

         zať Maroš a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   17. 6. 2021   (Štefanov)

 

0730 za zdravie a Božiu pomoc (č. d. 539)

1830 rodičia Antálkoví a ich rodičia

piatok   18. 6. 2021   (Štefanov)

 

1830 † Ján a Mária Valentoví, Viktor, Ľubomír

         a starí rodičia

sobota   19. 6. 2021   (Štefanov)

Sv. Romualda, opáta

- Ľubovoľná spomienka

0730 † Martin a Jozefína Šurinoví, a rodičia

DVANÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 6. 2021   (Malacky)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † manžel Jozef,

                    a rodičia Vendelín a Mária Hušekoví

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 1. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod.
 2. Sedemnásty jún, teda štvrtok, je deň, kedy je v našej farnosti celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Oltárna sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu zakončíme o 1815 hod. pred sv. omšou Eucharistickým požehnaním. Zapíšte sa, prosím, vzadu na hárok pri časopisoch, kto kedy bude adorovať pred Oltárnou sviatosťou, aby tu Eucharistický Kristus nebol ani chvíľku sám.
 3. So štvrtákmi sa deviatnik pred 1. sv. prijímaním budeme modlievať vždy na úvod sv. omše. Prosím všetkých štvrtákov, aby sa ho pravidelne zúčastňovali. V piatok 18. júna začneme deviatnik aj s tretiakmi.
 4. Stretnutie a nácvik detí ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie – tretiakov bude v piatok 18. júna o 1600 hod. v kostole.
 5. Prvá sv. spoveď štvrtákov pred prvým sv. prijímaním bude v sobotu 19. júna o 0900 hod. v kostole. Po skončení spovedania budeme mať ešte posledný nácvik – generálku na 1. sv. prijímanie.
 6. Sv. spoveď pre rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných prvoprijímajúcich detí bude tiež v sobotu o 1130 hod. Samozrejme, môžete využiť aj spovedanie pred sv. omšami počas celého týždňa.
 7. Kto pristúpi prvý raz k sv. prijímaniu môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého svätého prijímania. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 8. Upratovanie kostola v sobotu 19. júna prosím aby zabezpečili rodičia prvoprijímajúcich detí – štvrtákov.
 9. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 10. Dňa 15. júna 2021 od 1500 hod. sa uskutoční Teologicko-pastoračná konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Viac informácii na je na plagáte na výveske.
 11. Farnosť Báč pozýva veriacich na Slávnosť Panny Márie, z príležitosti výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Božej Matky. Slávnosť sa uskutoční za prítomnosti misijného kríža 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý je zároveň relikviárom tridsiatich svätých a blahoslavených, medzi inými sv. Martina, sv. Alžbety, sv. Vojtecha, košických mučeníkov, bl. Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Anny Kolesárovej. Sv. omšu celebruje 19. júna v sobotu o 17.00 hodine J. Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita. Ostatný program sa nachádza na plagáte na výveske.
 12. Epidemiologická situácia v našich okresoch zostáva nezmenená aj na budúci týždeň, to znamená, že v okrese Malacky môže byť v kostole obsadených 50% miest na sedenie – čiže každé druhé miesto, resp. do šachovnice. V okrese Senica – teda aj na Húškoch – je to 25% miest, teda každé štvrté miesto.