OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. 11. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: na poďakovanie

                             za 50 rokov manželstva

1030 † Milan a Mária Drahošoví,

         živá rodina a mier vo svete

pondelok   20. 11. 2017

 

na cintoríne:

1500 † Agneša Kovářová, pohrebná

utorok   21. 11. 2017

Obetovanie Panny Márie

- Spomienka

1800rodičia Peter a Alžbeta Hajdinoví,

         sestra Eva a jej manžel Peter Šrámek

streda   22. 11. 2017

Sv. Cecílie, panny a mučenice

- Spomienka.

na cintoríne:

1400 † Mária Ocharovičová, pohrebná

štvrtok   23. 11. 2017

Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Kolumbána, opáta

- Ľubovoľná spomienka

1800 † Štefan a Mária Vrablecoví,

         a starí rodičia z obidvoch strán

piatok   24. 11. 2017

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov - Spomienka

1800 † manželka Terézia Prévajová

         (nedožitých 80 rokov)

         a rodičia z obidvoch strán

sobota   25. 11. 2017

Sv. Kataríny Alexandrijskej,

panny a mučenice

- Ľubovoľná spomienka

0730 † rodičia Florián a Anna Horinkoví,

         a brat František (č. d. 817)

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

26. 11. 2017

0730 za celú farnosť

0900 na Húškoch: † rodičia Šišolákoví

                             a ostatní † z rodiny

1030 † Ján Nespala, rodičia z obidvoch strán,

         brat Michal a ostatní † z rodiny

  1. Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
  2. Misijné združenie Ducha Svätého bude dnes o 1600 hod. v kostole.
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1700 hod. v kostole.
  4. Stretnutie birmovancov bude v piatok 24. novembra pri sv. omši a potom po jej skončení v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva.
  5. Upratovanie kostola v sobotu 25. novembra prosím, aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 751 – 775.
  6. Sväté omše na budúcu nedeľu zakončíme obnovou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa pri nej zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion Indulgentiarum, conc. 2).
  7. Stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude v nedeľu 3. decembra 2017 po litániách o 1630 hod. vo farskom kostole. Prosím aby sa aspoň jeden z rodičov stretnutia zúčastnil.