OZNAMY

OSEMNÁSTA NEDEĽA

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. 8. 2020

0730 živí a † členovia Ružencového bratstva

0900 na Húškoch: † rodičia a brat Jozef

1030 za celú farnosť

pondelok   3. 8. 2020

 

1830 † z rodiny Kasáčovej, Kočlíkovej a Danihelovej

utorok   4. 8. 2020

Jána Máriu Vianneya, kňaza

- Spomienka

1830 † Mária Šimková

streda   5. 8. 2020

Výročie posviacky hlavnej

mariánskej baziliky v Ríme

- Ľubovoľná spomienka

1830 † rodičia Šišolákoví a Skaloví,

         vnuk Richard a ostatní † z rodiny

štvrtok   6. 8. 2020

PREMENENIE PÁNA - Sviatok

1830 † rodičia Egloví a Mederoví, sestra a švagor

piatok   7. 8. 2020

Sv. Sixta II., pápeža

a jeho spoločníkov, mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

Sv. Kajetána, kňaza

- Ľubovoľná spomienka

1330 novomanželia

        Juraj Zamborský a Zuzana Maderová

 

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   8. 8. 2020

Sv. Dominika, kňaza - Spomienka

0730 † syn Milan, sestra, brat, rodičia, starí rodičia

         z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

9. 8. 2020

0730 na poďakovanie  Božskému Srdcu Ježišovmu

        a Panne Márii za dožitých 98 rokov života,

        a za † manžela Štefana

0900 na Húškoch: † rodičia Štefan a Helena,

        starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

1030 za celú farnosť

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Oltárna sviatosť bude vyložená k adorácii od 1400 do 1600 hod. Od 1500 sa bude modliť „Svätá hodinka“. Adoráciu zakončíme litániami, odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.
  2. Dňa 2. augusta, teda dnes možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33 § 1: bod 2c, 3e, 5b).
  3. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole.
  4. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1600 hod.
  5. Chorých po domoch ktorí si to vyslovene želajú vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich, prosím v sakristii.
  6. Sviatosť manželstva si v piatok 7. augusta o 1330 hod. vo farskom kostole v Závode v rámci sv. omše vyslúžia Juraj Zamborský a Zuzana Maderová.
  7. Upratovanie kostola v piatok 7. augusta o 900 hod. prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na číslach domov 701 – 725.