OZNAMY

 

SIEDMA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

29. 5. 2022   (Bor. Mikuláš)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † Zoltán a Anna Bossanyoví,

                    a matka Mária Škodová

1030 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok   30. 5. 2022   (Bor. Mikuláš)

 

1830 † Juraj a živá rodina

 

utorok   31. 5. 2022   (Bor. Sv. Jur)

 

1830 † Jozef Puškáč, rodičia PuškáčovíOndrušoví,

         a ostatní † z rodiny

streda   1. 6. 2022   (Bor. Sv. Jur)

Sv. Justína, mučeníka

- Spomienka

1830 † Mikuláš (nedožitých 100 rokov)

         a Jozefína Puškáčoví, brat Jozef

         a starí rodičia z obidvoch strán

štvrtok   2. 6. 2022   (Bor. Sv. Jur)

Sv. Marcelína a Petra,

mučeníkov

- Ľubovoľná spomienka

1830 za pokoj vo svete a v ľudských srdciach

 

piatok   3. 6. 2022   (Čáry)

Sv. Karola Lwangu

a spoločníkov, mučeníkov

- Spomienka

1830 živí a † členovia

        Bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota   4. 6. 2022   (Čáry)

 

0730 živí a † členovia

        Ružencového bratstva

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

NEDEĽA

5. 6. 2022   (Čáry)

0730 za celú farnosť

0900 Húšky † František a Júlia Pšenicoví,

                    a ostatní † z rodiny

1030 † rodičia Pavol a Mária, syn Pavol a vnuk Lukáš

KONČÍ SA VEĽKONOČNÉ OBDOBIE.

 1. Dnes je po sv. omšiach zbiera na katolícke masmédiá. Za každý milodar vopred srdečné Pán Boh zaplať!
 2. Dnes je 56. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
 3. Májová pobožnosť s loretánskymi litániami a s deviatnikom k Duchu Svätému zakončená Eucharistickým požehnaním bude dnes o 1500 hod. Pozvaní sú všetci, zvlášť prvoprijímajúce deti.
 4. Deviatnik k Duchu Svätému sa budeme tento týždeň modlievať na úvod sv. omše. V pondelok aj v utorok a aj s májovou pobožnosťou.
 5. Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok o 1730 hod. v kostole. V prípade modlitieb za zomrelého sa večeradlo presúva na najbližší voľný deň.
 6. Letné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
 7. Deti, ktoré dnes pristúpili k prvému sv. prijímaniu prosím aby ešte tento týždeň prichádzali na sv. omše v rovnošatách prvoprijímajúcich. Potom si rovnošatu odložte na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá bude o tri týždne.
 8. Tento týždeň je duchovná obnova k prvému piatku. Spovedať sa bude pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 1600 hod.
 9. Chorých po domoch vyspovedám v piatok doobeda. Prihláste si ich v sakristii.
 10. Upratovanie kostola v sobotu 4. júna prosím aby zabezpečili farníci bývajúci na č. d. 876 - 900. Pán Boh vám zaplať za túto službu!
 11. Zasadnutie redakčnej rady nášho farského časopisu „Svitanie“ bude v piatok 03. júna o 1945 hod. na fare.
 12. Kto pristúpi prvý raz k svätému prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého svätého prijímania. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 8).
 13. Kňaz, ktorý slávi svoju primičnú omšu v stanovený deň za účasti ľudu, a aj veriaci, ktorí sa na nej nábožne zúčastnia, môžu získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 27). Najbližšie primície budú 12. júna o 1100 hod. v Malackách.
 14. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 26).