OZNAMY

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

Nedeľa Božieho milosrdenstva

11. 4. 2021   (Prievaly)

– za celú farnosť

pondelok   12. 4. 2021   (Rohov)

– † bratia Štefan a Anton

utorok   13. 4. 2021   (Rohov)

Sv. Martina I.,

pápeža a mučeníka

– † Mária Gonšorová

streda   14. 4. 2021   (Rohov)

– † Pavel a Mária Hrúzoví a ostatní † z rodiny

   (č. d. 887)

štvrtok   15. 4. 2021   (Sobotište)

– † Michal a Zuzana Pavelkoví,

   a rodičia z obidvoch strán

piatok   16. 4. 2021   (Sobotište)

– † Vendelín a Júlia Palkovičoví, a ostatní † z rodiny

sobota   17. 4. 2021   (Sobotište)

– † Lukáš Šišolák a ostatní † z rodiny

TRETIA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

18. 4. 2021   (Turá Lúka)

– za celú farnosť

– rodičia Florián a Helena,

   súrodenci Peter, Florián a Iveta Studeničoví

  1. Sviatosti je v súčasnej situácii možné vysluhovať len individuálne. K individuálnemu prijatiu sviatostí sa hláste na tel. č.: 034 779 92 85.
  2. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti aj zomierajúcemu.
  3. Zvonenie zvonov na Nedeľu Božieho milosrdenstva. V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Túto nedeľu vybrali otcovia biskupi, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
  4. Každý, kto si na Druhú veľkonočnú nedeľu teda na Nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu PánaVerím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.
  5. S radosťou Vám oznamujeme, že cirkevná škola v Malackách od nasledujúceho školského roku 2021/2022 otvára novú organizačnú zložku - Materskú školu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné podávať v termíne od 1. mája do 16. mája. Viac informácií k prijímaciemu konaniu sú dostupné na školskej webovej stránke www.csmalacky.sk.
  6. Štúdium na RKCMBF UK a prihlášky do kňazského seminára. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave aj v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Povzbudzujeme mladých mužov, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, aby si do 30. apríla 2021 podali prihlášku na RKCMBF UK. Bližšie informácie o spôsobe podania prihlášky sú na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk Laickí absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami. Zahrňme do našich modlitieb prosbu za nové duchovné povolania. (K oznamu je k dispozícií plagát tu: odkaz na stiahnutie)
  7. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša na svojom webe prehľadný COVID automat, ktorý sa týka celonárodnej i regionálnej úrovne. Veriaci i kňazi tu nájdu mapu Slovenska a regiónov so stupňami varovania a pod mapami prehľadnú tabuľku, čo je v ktorom stupni povolené. V súčasnosti sa verejné sväté omše od 1. januára konať nemôžu. Platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb s maximálnym počtom 6 osôb s výnimkou pohrebov. COVID automat je možné nájsť na adrese www.tkkbs.sk/automat.